VervangersprotocolVERVANGINGSPROTOCOL

Voor de coördinatie van vervanging bij ziekte/afwezigheid/verlof heeft stichting Prisma het 'Centraal Meldpunt Vervanging' (Vervangingsplein) ingesteld. Het hieronder beschreven beleid is een overzicht van de stappen die genomen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten.

Het kan voorkomen dat op bepaalde momenten helaas geen vervanging mogelijk is en scholen intern voor een oplossing zullen moeten zorg dragen.

Beleid bij ziektevervanging

1. Bij een ziektemelding moet men eerst trachten in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is.

2. De directie meldt de vervanging bij het Centrale Meldpunt Vervanging (Vervangingsplein).

3. Het Centrale Meldpunt Vervanging verzorgt (indien aanwezig) de vervanging.

4. Indien het meldpunt geen vervanging kan verzorgen, dienen andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen overwogen te worden:

- Verschuiving

  • als er wel een onderbouwvervanger beschikbaar is, intern gaan wisselen .
  • indien een LIO aanwezig is: vrijgeroosterde leerkracht inzetten (niet de LIO dus).

- Inzetten of ruilen

  • De compensatiedagen van leerkrachten of uren kwaliteitsteam inzetten of ruilen.

- Verdelen

  • De groep verdelen over andere groepen (maximaal voor een dag en alleen

          als het redelijkerwijs mogelijk is).

5. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:

- melden aan het bestuurskantoor,

- in principe niet de eerste dag,

- alleen in het uiterste geval hanteren,

- ouders schriftelijk op de hoogte stellen,

- instellen van een 'telefoonboom' per groep om in geval van nood de ouders snel te

  kunnen informeren,

- voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school de opvang regelen,

- wisselende groepen.

6. De schoolleider dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in zijn ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en zijn geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan.

7. Bij aanvang van het schooljaar wordt in overleg tussen directie, schoolteam en medezeggenschapsraad een concrete procedure ‘Vervangingen’ voor het lopende schooljaar vastgesteld om aldus alert te kunnen reageren op een plotseling ziektegeval.