Onderstaand treft u aan.....

- Leden MR

- Medezeggenschapsraad (MR) algemeen

- Contact met de MR

- Overzicht vergaderdata/activiteitenplan

- Vanuit de MR-vergadering

- Jaarverslagen

Leden MR

De leden van de MR van onze school stellen zich hier aan u voor.

Medezeggenschap (MR) algemeen

Medezeggenschapsraad (MR) algemeen.

Volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is elke school in Nederland wettelijk verplicht een MR te hebben. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die formeel overleggen over het te voeren beleid op de school. De MR bespreekt met de directie (het zgn. bevoegd gezag) allerlei zaken die de school aangaan. Anders dan bijv. de oudervereniging heeft de MR bepaalde bevoegdheden/rechten. De directie moet over bepaalde onderwerpen instemming of advies vragen aan de MR, voordat hierover een definitief besluit genomen kan worden. De MR van basisschool ‘de Pas’ hecht er waarde aan om aan alle leden van de MR ruimte te geven om kenbaar te maken hoe hij/zij denkt over bepaalde onderwerpen. Er wordt steeds getracht te komen tot gezamenlijke standpunten die vervolgens worden vastgelegd in de notulen. Intern is afgesproken dat alle personeelsleden (leerkrachten zittend in de MR) stemrecht hebben en dat van de ouders de mensen met een * bij hun naam (zie Leden MR) stemrecht hebben.

De schoolleiding is altijd eindverantwoordelijk voor beslissingen. De MR vergadert ongeveer 1x in de twee maanden (zie overzicht vergaderdata). Gasten zijn welkom bij het openbare gedeelte van de vergadering. Ze dienen zich wel vooraf aan te melden via e-mail (zie Contact met de MR).

 
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • verbetering van het onderwijs en het onderwijsaanbod
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 • het schoolplan
 • de besteding van geld en gebouwen
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders
 • leerlingenbegeleiding en -zorg
 • veiligheid (in en rond de school)

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?


De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

 • Informatierecht
  Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
 • Recht op overleg
  Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
 • Initiatiefrecht
  Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

 

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:

 • Instemmingsrecht
  Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
 • Adviesrecht 
  Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Contact met de MR

Contact met de Medezeggenschapsraad (MR).

Heeft u als ouder een vraag of opmerking rondom medezeggenschap op basisschool ‘de Pas’, of wilt u een keer het openbare deel van een MR-bijeenkomst bijwonen, dan nodigen we u van harte uit om ons een berichtje te sturen. We nemen uw vraag en/of reactie graag mee naar de MR vergadering. Zo kunnen wij ons SAMEN met u inzetten voor een optimale schoolsituatie. Dus als u actief wilt meedenken of suggesties heeft, klik dan hier: medezeggenschapsraad@bsdepas.nl.

Natuurlijk mag/kunt u uw vragen ook rechtstreeks stellen aan één van de MR leden (zie leden MR).

Overzicht vergaderdata/activiteitenplan

Schooljaar 2016-2017

4-10-2016

Taakverdeling MR, thema's 2016/2017
Voorzitter:
Willeke Leistra
Secretaris: Monique Groetelaers
Isy informatie: Ilonka Veerman
Contact GMR: MauraWelter
Lief en leed: Judith van den Goor
Lid: Marjo Hermans en Carina NiessenOverige data:
22-11-2016
10-01-2017
21-02-2017
04-04-2017
16-05-2017
27-6-2017

Vanuit de MR-vergadering

In deze map vindt u de verslagen van de vergadering van de MR.
Mocht u op een verslag willen reageren kan dit altijd richting een van de MR leden.
Klik op onderstaande link:

Jaarverslagen


Jaarverslag schooljaar 2015/2016

Voor het MR-jaarverslag schooljaar 2015/2016 klik hier.


Jaarverslag schooljaar 2014/2015


Voor het MR-jaarverslag schooljaar 2014/2015 klik hier.


Jaarverslag schooljaar 2013/2014

Voor het MR-jaarverslag schooljaar 2013/2014 klik hier.