Scholing

Scholing

Om te bevorderen dat er planmatig gewerkt wordt aan genoemde doelstellingen, wordt jaarlijks een professionaliseringsplan opgesteld, als onderdeel van de schoolontwikkeling. Dit plan geeft een overzicht van de prioriteiten voor het toekomstig professionaliseringsbeleid, gekoppeld aan de specifieke of individuele behoeften van de school en het personeel, met daarbij een raming van de benodigde financiële middelen.

Binnen het digitale IPB-instrument CODO stellen alle leerkrachten (met behulp van de uitkomsten van de vaardigheidsmeter instructiegedrag) een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Mocht hierbinnen sprake zijn van noodzakelijke (individuele) scholing, dan wordt deze meegenomen in bovenvermeld professionaliseringsplan. Mocht dit tot een overvraging van het beschikbare budget (€ 500,- per beschikbare fte’s) leiden, dan dienen prioriteiten te worden gesteld.

De PMR dient instemming te verlenen m.b.t. het professionaliseringsplan.

Voor het schooljaar 2017/2018 zijn de volgende zaken opgenomen:

 -          Teamscholing betekenisvol onderwijs: ondersteund door de Jeelo-community worden 4l Jeelo-projecten voorbereid, ervaren en geëvalueerd.

 -          Coaching on the job bij Snappet in groep 4 t/m 8, met begeleiding vanuit Coachenderwijs.nl.

 -          Afstemming/samenwerking met schoolteam S.B.O.-school De Fontein: het hele team volgt het traject praktijkgestuurd leren (Veerkrachtgroep) en de studiedagen/-momenten die nodig zijn om de toekomstige samenwerking optimaal vorm te geven.

 -          Interne Prisma-kwaliteitskringen leerkrachten: leren van en met elkaar op centrale beleidsthema’s zoals Onderwijs en ICT, Het jonge kind (van 2 naar 3), Wereldoriëntatie.

 -          Herhalingscursussen bedrijfshulpverlening: 2 leerkrachten volgen (twee)jaarlijks deze cursussen.

 -          Onderwijsdag stichting Prisma: het hele team woont deze studiedag bij over diverse actuele thema’s vanuit de onderwijspraktijk van de verschillende scholen van stichting Prisma.

 -          Individuele cursussen voor teamleden: Teamcoach -  Van groep 2 naar groep 3 - Mindfulness voor het jonge kind.