2016/2017

Schoolontwikkeling schooljaar 2016/2017

 

6.3  Schoolontwikkeling schooljaar 2016/2017

 Ieder schooljaar worden vanuit het schoolplan 2015/2019 en n.a.v. de evaluatie van het voorgaande schooljaar speerpunten gekozen om in de schoolontwikkeling te borgen en/of te vernieuwen.

Voor het schooljaar 2016/2017 staan o.a. de volgende thema’s/verbeteronderwerpen op het programma:

-          invoering pakket betekenisvol onderwijs Jeelo (Je eigen leeromgeving): ondersteund door de Jeelo-community voert het schoolteam dit schooljaar 3 Jeelo-projecten uit: Omgaan met elkaar, Zorgen voor dieren en Maken van je eigen product. Volgens een uitgezette planning vindt voorbereiding, uitwerking per subbouw, uitvoering en evaluatie plaats. Waar mogelijk wordt opgetrokken met andere Jeelo-scholen (o.a. BS De Groenling Panningen).

-          voortzetting invoeringstraject leerlingvolgsysteem Looqin PO in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen;

-          definitieve beschrijving schoolconcept richting toekomst: schoolbrede afstemming tussen onder- en bovenbouw m.b.t. betekenisvol onderwijs en afstemming met S.B.O.-school De Fontein;

-          deelname aan kwaliteitskringen stichting Prisma: ambassadeurs vanuit het schoolteam nemen als schoolvertegenwoordiger deel aan de kwaliteitskringen ICT, Het jonge kind en Wereldoriëntatie;

-          scholenkoppel De Pas-De Wissel: verdere samenwerking tussen deze twee scholen middels een gedeelde directie en kwaliteitsteam, waar mogelijk in afstemming met S.B.O.-school De Fontein;

-          jaarplan muziekonderwijs/cultuureducatie;

-          verdere uitwerking van het aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen, zulks met inbedding binnen het aanbod van de Jeelo-projecten.