2015/2016

6.2  Schoolontwikkeling schooljaar 2015/2016

 Ieder schooljaar zijn vanuit het schoolplan 2015/2019 en n.a.v. de evaluatie van het voorgaande schooljaar speerpunten gekozen om in de schoolontwikkeling te borgen en/of te vernieuwen.

Voor het schooljaar 2015/2016 stonden o.a. de volgende thema’s/verbeteronderwerpen op het programma:

-          traject Vierslagleren: voortzetting van de master ‘Leren en innoveren’ op PABO De Kempel, met als speerpunt ‘Kansrijk formeren van groepen’. Vanuit de individuele studie volgt een schoolbrede vertaling;

-          scholingstraject en invoering leerlingvolgsysteem Looqin PO in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen;

-          definitieve beschrijving schoolconcept richting toekomst: schoolbrede afstemming tussen onder- en bovenbouw m.b.t. betekenisvol onderwijs, afstemming met S.B.O.-school De Fontein en de prisma-plusbus;

-          verkenning/pilot m.b.t. pakket betekenisvol onderwijs Jeelo (Je eigen leeromgeving): ondersteund door de Jeelo-community bereidt het team een pilot-thema “Leren voor later’ voor. Na evaluatie wordt bekeken of alsnog een tweede pilot volgt.

-          deelname aan kwaliteitskringen stichting Prisma: ambassadeurs vanuit het schoolteam nemen als schoolvertegenwoordiger deel aan de kwaliteitskringen ICT, VVE-peuter/kleuter,

Hoogbegaafdheid en Wereldoriëntatie;

-          scholenkoppel De Pas-De Wissel: samenwerking tussen deze twee scholen middels een gedeelde directie en kwaliteitsteam, waar mogelijk in afstemming met het scholenkoppel De Liaan-De Fontein;

-          jaarplan muziekonderwijs/cultuureducatie;

-          verdere uitwerking van het aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen;

 

Traject Vierslagleren: Leren en Innoveren

2 Leerkrachten volgden in schooljaar 2014/2015 het eerste jaar van de master ‘Leren en innoveren’ op PABO De Kempel middels het traject Vierslagleren, een samenwerking tussen de stichting Vierslagleren (ondersteund door het Arbeidsplatform PO), PABO De Kempel en de deelnemende schoolbesturen/scholen. Speerpunten binnen deze master waren voor onze school ‘Kansrijk formeren van groepen’ en ‘Betekenisvol thematiseren in de bovenbouw’.

Wat betreft ‘Kansrijk formeren van groepen’ is in schooljaar 2015/2016 een collectief praktijk onderzoek ingezet richting de kwaliteit van onze rekeninstructie, binnen een heterogene dan wel een combinatiegroep. Behalve aandacht die is uitgegaan naar het activerende directe instructiemodel (ADIM) is vooral ook gestreefd naar inspelen op verschillende ondersteuningsbehoeften van kinderen middels diepgang in de instructie door gebruik te maken van het handelings- en drieslagmodel. In eerste instantie is dit in praktijk gebracht in één groep (groep 3) en zal in het komende schooljaar eenzelfde aandacht uitgaan naar de andere groepen.

Helaas is door omstandigheden deelname in het tweede jaar m.b.t. ‘Betekenisvol thematiseren in de bovenbouw’ vervallen, maar heeft de opgedane theoriekennis een uitermate belangrijke bijdrage/toetsmeter geleverd voor de verdere ontwikkeling van ons schoolconcept, dat in schooljaar 2015/2016 nader is uitgewerkt (zie hoofdstuk 2).

 

Leerlingvolgsysteem Looqin PO

In schooljaar 2015/2016 is gestart met de implementatie van het kindvolgsysteem Looqin PO. Om de implementatie succesvol te laten verlopen is ondersteuning verkregen vanuit Onderwijs Maak Je Samen.

Tijdens de teambijeenkomsten hebben de leerkrachten kennis gemaakt met de gehele werkwijze en visie van Looqin PO. De eerste twee bijeenkomsten stonden vooral in het teken van procesgericht werken: welbevinden en betrokkenheid. De basisinhoud is verkend en gezamenlijk hebben we door middel van videomateriaal kinderen geobserveerd en gescreend. In de praktijk (de eigen groep) hebben de leerkrachten ervaringen opgedaan met spoor 1 en spoor 2 van Looqin PO. De derde en de vierde bijeenkomst hebben de leerkrachten in tweetallen verschillende opdrachten uitgevoerd en vragen kunnen stellen. Tot slot heeft het team het begrip ‘competentie’ onder de loep genomen en bekeken wat de meerwaarde daarvan is t.o.v. prestaties. Volgend schooljaar zullen ook de competenties (van enkele kinderen) in beeld worden gebracht met Looqin PO.

Het team:

- kent de visie van Looqin PO en kan betekenis geven aan ‘procesgericht werken’.

- kent de functionaliteiten (spoor 1 en 2) van Looqin PO en hebben deze toegepast in de praktijk.

- weet wat er wordt verstaan onder welbevinden en betrokkenheid en kunnen deze aspecten observeren in de praktijk (met een procesgerichte bril).

- heeft zicht op de betrokkenheidsverhogende factoren en de bijbehorende interventies.

- kan kinderen volledig in beeld brengen aan de hand van welbevinden, betrokkenheid én competenties.

Volgend schooljaar (2016/2017) gaat de school het 2e jaar in met Looqin PO en gaan zij op planmatige wijze aan de slag met het kindvolgsysteem. Zo zal Looqin PO een duidelijkere plek krijgen tijdens oudergesprekken, teamvergaderingen en gesprekken met het lid kwaliteitsteam. De screenings zullen 3 x per jaar worden uitgevoerd.

 

Schoolconcept richting toekomst en kennismaking met de Jeelo-community

In februari 2015 is door de gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas het officiële besluit genomen dat onze school in 2018 samen met S.B.O.-school De Fontein een nieuwe school mag gaan bouwen op de locatie van de oude Odaschool aan de Kloosterstraat in Helden. De ouders van onze school hebben aangegeven dat zij groot belang hechten aan een helder schoolconcept: waarom kiezen wij vóór De Pas (met een grotere reisafstand dan nu) en niet voor een school die dichterbij ligt? Daarnaast ligt intern al enkele jaren de behoefte aan een schoolbrede afstemming tussen onder- en bovenbouw m.b.t. betekenisvol thematiseren: onderwijs uit de leefwereld van het kind.

In schooljaar 2015/2016 is een beschrijving van een aangepast (en daarmee nieuw) schoolconcept opgesteld, dat uitdaging biedt voor alle kinderen, ouders én leerkrachten. Voortbordurend op het ontwikkelingsgerichte werken dat we al meerdere jaren hanteren in de onderbouw en met inbouw van de opgedane theoriestudie m.b.t. betekenisvol onderwijs (Vierslagleren).

Op de vraag welk ‘pakket’ ons de nodige ‘ruggengraat’ biedt om van groep 1 t/m groep 8 met doorlopende leerlijnen alle onderwijsinhoud in betekenisvolle samenhang aan te bieden, is door het team de keuze gemaakt voor de Jeelo-community (JE Eigen LeerOmgeving, zie www.jeelo.nl), waarbinnen de betrokkenheid van kinderen, ouders, leerkrachten én schoolomgeving geborgd is.

In schooljaar 2016/2017 krijgt de pilot van het voorbije schooljaar een vervolg middels uitbreiding naar 3 Jeelo-projecten (Omgaan met elkaar, Zorgen voor dieren en Maken van je eigen product) in 3 periodes verdeeld over het schooljaar.

Verder heeft het schoolteam afgelopen schooljaar ook kennis gemaakt met de collega’s van S.B.O. De Fontein en zijn er vanuit die momenten ‘moodboards’ opgesteld, die in hoofdlijnen weergeven wat in de afstemming van de samenwerking tussen beide scholen zeker meegenomen moet worden. In het nieuwe schooljaar krijgt dit een vervolg via gerichte studiedagen.

 

Overige aangepakte ontwikkelpunten/zaken:

 Behalve bovenvermelde verbeteronderwerpen heeft het schoolteam in het voorbije schooljaar ook aandacht besteed aan de volgende zaken:

Scholenkoppel De Pas-De Wissel: in schooljaar 2015/2016 is binnen stichting Prisma gestart met het formeren van scholenkoppels: scholen die door de directie (één directeur) en een kwaliteitsteam (dat ondersteuning biedt op het gebied van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitszorg) aan elkaar verbonden zijn. De samenwerking tussen onze school en BS de Wissel heeft zich in eerste instantie vooral beperkt tot samenwerking en overleg binnen het kwaliteitsteam. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van elkaars expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en een training ‘Rots en water’ binnen onze groep 7.

Muziekonderwijs en cultuureducatie: de beschikbare gelden voor muziek- en cultuureducatie zijn in het voorbije schooljaar ingezet in het verlengde van de schoolontwikkeling. Binnen de Jeelo-pilot ‘Leren voor later’ zijn door Cultuurpad voor elke bouw enkele suggesties gedaan met betrekking tot een culturele activiteit dan wel excursie, waaruit door het schoolteam een keuze is gemaakt. Zo werd gestart met een groepsdoorbrekend talentencircuit en was er voor elke bouw een bij het project aansluitende activiteit of excursie. Daarnaast werd een graffitiproject gerealiseerd: aan de kinderen werd gevraagd wat zij over een tweetal jaren graag in een nieuwe school (van de toekomst) gerealiseerd zouden willen zien. Hun inbreng is door een graffitikunstenaar omgezet in een achttal graffiti-afbeeldingen die met hulp van alle kinderen op de buitenmuren van de school zijn vastgelegd.

Op muziekgebied was er een project ‘Muziek in en bij elke lessituatie’. Gedurende een zestal weken lieten ingehuurde vakleerkrachten het schoolteam zien hoe muziek in elk vak (rekenen, wereldoriëntatie, etc.) in te zetten is en een bijdrage kan leveren. Daarnaast werd richting het einde van het schooljaar het project ‘In de pas met (fanfare)muziek’ opgezet in samenwerking met fanfare St. Cecilia Helden. Na 6 weken muzieklessen met diverse instrumentaria leverde dit project een prachtig muziekconcert door kinderen en de fanfare op voor ouders en belangstellenden in gemeenschapshuis Kerkeböske.

Het aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen: de expertise van specialist Karin Iking is ingezet voor de scholing van het team, zodat het aanvoelen van en inspelen op de onderwijsbehoeften van deze kinderen versterkt is en we alle kinderen van peuter tot en met groep 8 zo vroeg mogelijk in beeld hebben. Zulks met inzet van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid, zodat daar waar nodig en in samenwerking met de ouders, een handelingsplan opgesteld kan worden.

In schooljaar 2015/2016 is het Prisma-plusarrangement, de ontmoetingsplek voor alle hoogbegaafde kinderen van de Prisma-scholen, van S.B.O.-school De Fontein verplaatst naar onze school (in het combinatielokaal).

Inzet vaardigheidsmeter instructiegedrag: middels een opleiding ‘Vaardigheidsmeter Instructiegedrag’ voor de directie is met inzet van deze vaardigheidsmeter in de praktijk van elke groep gekeken naar de pedagogisch-didactische vaardigheden van iedere leerkracht. Per individuele leerkracht is deze observatie vertaald naar een persoonlijk ontwikkelingsplan, gericht op verbetering van die indicatoren op het gebied van interpersoonlijk handelen, didactiek en pedagogiek, klassenmanagement en organisatie die nog verdere ontwikkeling behoeven, met gerichte aandacht voor goede instructie vanuit het model activerende directie instructie (ADIM-model). Op deze wijze heeft onze school zicht en grip op de leerkrachtvaardigheden, zowel van de individuele leerkracht als van het team als geheel.